Broj pregleda: 1745
 
   
 


DJELATNOST UDRUGE


Inicijativni odbor udruge je svoju djelatnost prilagodio ciljevima udruge i usvojio na prvom neslužbenom sastanku na kojem je donesena odluka dana 10.09.2010 godine da se održi Skupština i donese odluka o njezinom osnutku te da do skupštine Predsjednik inicijativnog odbora sastavi uvodni govor zbog čega se namjerava osnovati udruga UDNG.
Uvodni govor je dobio urudžbeni broj i dostavljen je na uvid građanima u cijelosti u naslovu ove stranice pod nazivom „CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE“ klikom na link „Ciljevi“.
Nakon osnutka UDNG je došlo do znatnih ispravaka usvojenog Statuta udruge u Uredu državne uprave za registraciju udruga u kojem je usvojen Statut udruge čime je člankom 12 službeno propisana djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi udruge.
Izvadak članka 12. Statuta udruge se dostavlja građanima na uvid na hrvatskom i engleskom jeziku.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi UdrugeČlanak 12.

Udruga ostvaruje ciljeve iz članka 11. obavljanjem sljedećih djelatnosti:
 1. Poduzima stručne mjere za priznanje temeljnog dostojanstva te jednakosti i neotuđivih prava svih građana Republike Hrvatska primljenih za člana Udruge, djeluje na otklanjanju uzroka nepoštivanja i prezira prema ljudskim pravima, te poduzima stručne mjere da prava svih građana u Republici Hrvatskoj budu zaštićena vladavinom prava i za razvoj prihvatljive demokracije.
 2. Mjeri otklanjanje diskriminacije članova Udruge u odnosu na njihov broj i planirane rokove otklanjanja uzroka diskriminacije te pomaže u njihovoj edukaciji radi lakšeg savladavanja uzroka zbog kojih su diskriminirani.
 3. Surađuje sa državnim institucijama, tijelima sudbene vlasti, izvršne vlasti, drugim udrugama i društvima, sindikatima, lokalnom upravom i samoupravom te drugim organizacijama i Odvjetničkim kućama u Republici Hrvatska i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruge.
 4. Surađuje s medijima.
 5. Surađuje s obrazovnim ustanovama (školama) i nadležnim tijelima vlasti koji rade na poslovima odgoja i obrazovanja.
 6. Provodi informativne aktivnosti od značaja za Udrugu i zaštitu ostvarenja ciljeva udruge.
 7. Provodi mjere zaštite od diskriminacije iz područja zaštite prirode i okoline (ekologija).
 8. Organizira humanitarne aktivnosti radi prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći.
 9. Surađuje sa udrugama i organizacijama koje imaju isti cilj iz inozemstva.
 10. Predlaže nadležnim tijelima izmjene i dopune propisa koji čine bilo koji standard u Republici Hrvatska čime se poduzimaju mjere koje onemogućavaju razvoj neprihvatljive demokracije
 11. Izdaje brošure, knjige i druge edukativne materijale iz područja svoje djelatnosti.


Activity in which to achieve the objectives of the AssociationArticle 12

Association achieves the goals of Article 11 performing the following activities:
 1. Undertake measures for the recognition of professional dignity and fundamental equality and inalienable rights of all citizens of the Republic of Croatia received as a member of the Association, works to eliminate the causes disrespect and contempt for human rights, and take measures to professional rights of all citizens in the Republic of Croatia are protected by the rule of law and for the development of acceptable democracy
 2. Measures to eliminate discrimination against members of the Association in relation to their number and the planned deadlines remove the causes of discrimination, and helps in their education in order to facilitate the learning of the cause for which they were discriminated
 3. Cooperates with state institutions, the judiciary, the executive, other associations and societies, trade unions, local government and other organizations and attorney's houses in the Republic of Croatia and abroad in order to achieve the goals and objectives of the Association
 4. Cooperating with the media
 5. Collaborates with educational institutions (schools) and government authorities who are working on business education
 6. Conducted information activities of importance to the Association and Protection of achieving the organization's goals
 7. Implemented measures to prevent discrimination in the field of nature conservation and the environment (ecology)
 8. Organizes humanitarian activities for the collection and distribution of humanitarian aid
 9. Cooperates with associations and organizations that have the same goal from abroad
 10. Authorities propose amendments to the regulations that make any standard in the Republic of Croatia, which is taking measures to prevent the development of democracy and unacceptable
 11. Issued pamphlets, books and other educational materials from its activities