Broj pregleda: 1740
 
   
 


PRIJEM PRIJAVAPrijave građana prima povjerenstvo od 3 izabrana člana od strane Upravnog odbora UDNG koje odlučuje dali iste mogu biti predane Stručnom timu UDNG radi daljnjeg postupka sa prijavama. Prije podnošenja prijava građani trebaju uspostaviti kontakt sa Predsjednikom ili tajnikom radi preuzimanja prijava. Kontakti se uspostavljaju putem telefona koji se nalaze u naslovu KONTAKTI i njegovim linkovima na Internet stranici UDNG.
Ovaj link će UDNG mijenjati kada se stvore uvjeti za nesmetan prijem prijava.


DOKUMENTI ZA DOKAZ TEMELJA PRIJAVEPredani dokumenti udruzi na razmatranje moraju biti točni sa što više zapisa na kojima se temelje a nedostajuće zapise podnositelj mora obrazložiti u prijavi.
Ukoliko nedostaje bilo koji dokument podnositelj prijave je dužan izvijestiti svojom prijavom udrugu kako bi ista mogla tražiti službeno temeljem punomoći kopiju dokumenta od izdavatelja.
Sporne dokumente i zapise podnositelj obavezno mora obrazložiti u svojoj prijavi u dijelu opisa vrste diskriminacije i nezadovoljstva podnesene prijave udruzi.
Ovaj link će udruga mijenjati u odnosu na donošenje posebnih odluka o vrstama prijava u odnosu na djelatnosti udruge.


ODLUKE STRUČNOG TIMA O NAČINU RJEŠAVANJA PRIJAVAStručni tim se sastavlja temeljem potrebnih znanja njegovih članova a o sastavu odlučuje Predsjednik stručnog tima UDNG koji temeljem pristiglog broja prijava saziva sjednicu Stručnog tima UDNG.
O svakoj prijavi građana se sastavlja odluka o daljnjem postupanju sa prijavom.
U odluci Stručnog tima moraju biti obavezno podaci o načinu rješavanja prijave, zaduženje za rješavanje prijave i planirani rokovi za njeno okončanje.
U koliko se planirani rokovi ne održe, Predsjednik stručnog tima UDNG saziva novu sjednicu u kojoj se po drugi puta odlučuje o daljnjim postupanjima sa prijavom.
Ovaj link će UDNG mijenjati kada se stvore uvjeti za nesmetan prijem prijava odnosno kada bude dovoljan broj educiranih članova UDNG za nesmetan rad unutar Stručnog tima UDNG


STRUČNI RAD PO PRIJAVAMAPrimljene prijave obrađuje odlukom određeni član Stručnog tima UDNG a za to mu pripada nagrada u skladu sa Pravilnikom o nagradama UDNG ili posebnim ugovorom.
Ukoliko po prijavama vrše svoj rad članovi pravne struke istima se određuje naknada u skladu sa propisima Ministarstva pravosuđa a kod radova na vještačenjima se određuje naknada u skladu sa propisima cjenika koji je propisan Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima umanjenim za postotak koji su vještaci koristili kod svoje edukacije na račun UDNG.
Nadzor nad radom članova Stručnog tima UDNG vrši Predsjednik Stručnog tima UDNG ili njegov zamjenik i članovi Unutarnje kontrole UDNG.
Članovi Stručnog tima UDNG kojima je povjeren rad na prijavama građana za svoj rad odgovaraju UDNG-u.
U odnosu na svoje pravo UDNG će ovaj link mijenjati prema potrebi.


ZAVRŠETAK RADA PO PRIJAVAMA GRAĐANAO završenom radu po svakoj prijavi odlučuje član Stručnog tima UDNG kojem je isti odredio svojom odlukom rješavanje prijave.
Nakon donošenja konačne odluke po kojoj se prijava smatra završenom izvješćuje se tajnik odnosno predsjednik UDNG koji odluku provjeravaju i donose konačan sud o daljnjem postupku sa prijavom i visinom nagrade za uložen rad na prijavi u smislu važećeg Pravilnika o nagradama unutar UDNG.
O završetku se potom upoznaje podnositelj prijave koji na donošenje konačne odluke može UDNG podnijeti pismeni prigovor ili daje pismenu izjavu da je zadovoljan sa načinom rješavanja njegove prijave.
Ukoliko se udruzi ne podnese pismeni prigovor o konačnoj odluci u rješavanju njegove prijave ista se smatra okončanom i čuva u arhivi udruge pet godina.
U odnosu na svoje pravo UDNG će ovaj link mijenjati prema potrebi.