Broj pregleda: 1739
 
   
 


AGENCIJE

Udruga UDNG je od svojeg osnutka komunicirala i zajednički obavljala poslove za naše građane sa dvije agencije a to su AZOP ili agencija za zaštitu osobnih podataka i SAFU odnosno agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije. Sve bitne činjenice za kvalitetan život građana se odnose i na rad agencija a od kvalitete njihovog rada ovisi i kvaliteta života naših građana. Po dosadašnjoj suradnji UDNG sa agencijama je SAFU dobila negativnu ocjenu dok suprotno tome UDNG daje visoku ocjenu agenciji AZOP u odnosu na dosadašnji rad i odnos sa ovom agencijom. UDNG će u buduće sve aktivnosti po ovom linku građanima dati na znanje u nastavku po točkama i naslovima aktivnosti sa posebnim osvrtom na rad agencije SAFU jer dosadašnji rad sa tom agencijom UDNG ocijenila negativnom ocjenom a na koga se upravo ta ocjena odnosi prosude se građani temeljem dokaza ove UDNG.. UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.

1. RAD SA AGENCIJOM SAFU I PRIJAVA NA RAD AGENCIJE KAO REZULTAT RADA

Početkom 2011 godine je UDNG stupila u kontakt sa Vladom Republike Hrvatske radi dobivanja potpore u bespovratnim financijskim sredstvima iz fondova EU a Vlada RH je UDNG potom uputila njenom Uredu za udruge.
Ured za udruge vlade Republike Hrvatske je razumio problem i odmah je dao na znanje UDNG da on ne raspolaže nikakvim financijskim sredstvima i da može UDNG pomoći samo u izradi projekata na temelju kojih bi UDNG putem agencije SAFU osigurala financijska sredstva za njihovu provedbu.
Suradnja sa Vladinim uredom za udruge je bila tijekom izrade projektnih sažetaka vrlo dobra a kada su projektni sažeci dostavljeni agenciji SAFU kao natječajni materijal UDNG je primijetila da je agencija SAFU prestala komunicirati sa njom a bila je zbog toga i zabrinuta za realizaciju svojih projekata.
Agencija SAFU nije proučila natječajni materijal i svjesno donijela svoju dalju odluku o projektnim sažecima UDNG nego ih je odstranila iz natječajnog postupka i tek na nekoliko požurnica UDNG ja dala nepropisno elektronskom poštom svoj odgovor čime je udruga UDNG diskriminirana od te agencije u odnosu na pristupnu financijsku pomoć Europske unije.
Takav postupak agencije SAFU samo dokazuje kolika korupcija vlada u Republici Hrvatskoj i tko iza nje stoji a odgovorom Upravnog vijeća SAFU se samo dokazuje njeno postojanje koje se temelji na neozbiljnom i nepropisnom radu te agencije i njezinog Upravnog vijeća.
U svojem odgovoru Upravno vijeće SAFU nije dalo odgovor na navode prijave iz 9 (devet) točaka sa dokazima na kojima se ona temelji iako je ista bila na Upravnom vijeću SAFU duže od pola godine ili konkretno od 12.11.2012 godine do 23. svibnja 2013 godine.
Tako neozbiljan rad agencije SAFU i njezinog Upravnog vijeća mora biti raspravljen i na nivou Vlade Republike Hrvatske kako se sa tim problemima ne bi pozabavila i Europska unija.
Da bi građanima bila jasnija prijava UDNG u nastavku se radi uspoređenja građanima dostavlja prijepis prijedloga UDNG o rješenju prijave iz njene točke radi uspoređenja sa odgovorom na prijavu UDNG.


PRIJEPIS PRIJEDLOGA UDNG UPRAVNOM VIJEĆU SAFU IZ PRIJAVE

  1. „Da se ispita razlog odugovlačenja u administrativnom pregledu prijava UDNG na natječaje navedene u točki 2 ove prijave,
  2. Da se preispita razlog zbog kojeg je izostao administrativni pregled vjerenih dokumenata žigom i potpisom ovlaštene osobe,
  3. Da se poništite donesene odluke Odbora za ocjene ponuda za dostavljene ponude Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske,
  4. Predlaže se razriješiti i Imenovati novi Odbor za ocjenu svih prijava UDNG.
  5. Predlaže se spajanje naknadno dostavljenih deklaracija sa prijavama UDNG radi donošenja ocjena u I fazi ocjenjivanja projekata UDNG.
  6. Predlaže se novom Odboru da za ocjenu ponuda donese svoju ocjenu o prihvatljivosti projekata u odnosu na namjensko trošenje bespovratnih financijskih sredstava iz fondova EU u UDNG i u odnosu na druge Udruge i organizacije te da od UDNG pismeno zatraži nedostajuću potrebnu dokumentaciji za ocjenu prihvatljivosti projekata,
  7. Predlaže se novom Odboru za ocjenu ponuda da donese svoju ocjenu o pravnom modelu aktivnosti UDNG koji je citiran u prvom stavka izreke iz točke 2 ove prijave,
  8. Radi uočenih nesukladnosti UDNG predlaže Upravnom vijeću SAFU objektivno ocjenjivanje rada SAFU i svih ovlaštenih osoba koje su propustile objektivno postupiti po postojećim sveukupnim u obzir dolazećim propisima te ih suočiti sa istinom u odnosu na zaprimljene prijave i deklaracije UDNG,
  9. U slučaju donošenja nepovoljne odluke Upravnog vijeća SAFU za UDNG po prethodnim točkama, predlaže se donošenje odluke o reviziji sa obvezom organizacije revizije od strane Upravnog vijeća SAFU kako bi se poštivali propisi nadzora propisani Statutom SAFU, i
  10. Da nakon objektivnog ocjenjivanja rada SAFU sukladno Zakonu o pristupu informacijama Upravno vijeće SAFU obavijesti UDNG o donesenoj odluci o uspješnosti odnosno neuspješnosti dostavljenih prijava na natječaje kao i daljnjim aktivnostima potrebnim za dostavu novih dokumenata potrebnih za II fazu ocjenjivanja projekata UDNG.“

Uspoređenjem samo prijedloga UDNG sa odgovorom Upravnog vijeća SAFU, sam odgovor postaje smiješan a pogotovo kada se prouči cijela prijava. O kvalitetnom okončanju prijave UDNG će građani biti izviješteni u njenim najnovijim vijestima i u ovom linku.

/object >