Broj pregleda: 1751
 
   
 


ODNOSI SA EU


U ovom linku moraju biti zabilježeni svi predmeti koje je UDNG dostavljala EU sa posebnom napomenom na koje tijelo EU je dostavljen predmet UDNG i datum zaprimanja tog predmeta u EU.
Za svaki dostavljeni predmet EU mora biti donesena posebna odluka Upravnog odbora UDNG.
Svaki pisani kontakt sa EU mora imati redni broj, datum slanja predmeta, oznaka jezika na kojemu je sastavljen, predmet, broj listova u predmetu i skraćeni sadržaj predmeta i/ili samo popis naslova iz sadržaja u predmetu.
Na kraju predmeta mora biti naveden kratak sadržaj odgovora a ako isti nije primljen zabilješka da do datuma unosa u ovaj link za predmet nije dobiven odgovor.
Predmeti se unose u ovaj link po rednim brojevima i datumima slanja predmeta u Europsku Uniju.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.


1. PRVI KONTAKT SA EU

Dana 12.12.2012 je dostavljena Europskoj komisiji za zajedničke interese Europske unije u Bruxellesu ponuda UDNG o partnerstvu sukladno odluci Upravnog odbora UDNG broj 42/12 na engleskom i posebno na hrvatskom jeziku.
Ponuda je primljena na pošti u Bruxellesu dana 31.12.2012 godine na poštanskom pretincu broj p.p.55066/007.
Uzorak ponude koja ima ukupno 138 listova sa svim svojim prilozima građani mogu pogledati unutar UDNG.
Na ponudu do puštanja ove web stranice u rad odnosno do 10.08.2013 godine nije dobiven odgovor.