Broj pregleda: 1742
 
   
 


POLITIKA

Udruga UDNG se ne bavi politikom ali za njezin razvoj ona mora surađivati sa izabranim političkim tijelima Hrvatske države kako bi oni znali načela na kojima UDNG ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti i potom donosili kvalitetne političke odluke o radu UDNG.
Sve bitne komunikacije za koje UDNG posjeduje dokaze će udruga prikazati u ovom linku sa mjerom opreza da se ne povrijedi niti jedan legalno izabrani politički dužnosnik u Republici Hrvatskoj već da se dođe do podataka onih koji u njihovo ime zlouporabljuju svoj položaj.
UDNG će ovim linkom upoznati građane o podacima osoba koje unutar političkih struktura vlasti obavljaju svoju političku dužnost nekvalitetno odnosno vješto zaobilaze poslove kojima se donosi kvalitetniji život, sigurnost i bolji standard građana a obavljaju poslove koji nisu od važnosti za projekte UDNG i prioritet za kvalitetniji, sigurniji i bolji standard građana.
Građani će ih prepoznati iz prijepisima dokaza i izlaganjima UDNG na ovom bogatom linku u kojemu će biti preciznije opisani njihovi nedemokratski odnosno necivilizirani poslovi kojima onemogućavaju prikaz istine građanima putem svojih centara moći a suprotno tome nedemokratskim poslovima omogućavaju i koriste na najvažnijim mjestima politike podobne umjesto kvalitetnih i sposobnih za rad tijela političkih struktura vlasti koja služe za cenzuru istine prema svojim potrebama čime se pravi granica preko koje je zabranjen pristup kvalitetnim, poštenim i sposobnim građanima.
Takvi građani uglavnom i ostare a njihova kvaliteta rada se za nisku cijenu upotrebljava nezapaženo u centrima moći samo u slučaju potrebno.
Svaki predmet koji UDNG ocijeni nekvalitetno obrađen od strane politike će biti prikazan na ovoj Web stranici sa rednim brojem i naslovom i obrazloženjem nezadovoljstva UDNG.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.


1. NEZADOVOLJSTVO UDNG SA KVALITETOM ODGOVORA PREDSTAVNIKA POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

UDNG je dana 11.05.2012 godine dostavila glavne podatke o svojemu radu i u to uložila veliki trud u izgubljenom vremenu i financijskim troškovima kako bi sva tri predsjednika detaljnije znali o ciljevima i djelatnostima UDNG kao i političkim strukturama vlasti koje nisu dale potporu za osiguranje uvjeta rada UDNG.
Dobiveni odgovori naslovljenih iz priloženog prijepisa opisuju kratko podupiranje rada ove UDNG ali u tim odgovorima nema konkretnih podataka o prijedlozima UDNG koje je ista predložila u točki jedanaest (11).
Pošto UDNG razumije načine na koje je došlo do tih odgovora i zbog toga ih ne želi objaviti u ovom linku kako bi se takav čin mogao zlouporabiti u vrijeđanje naslovljenih predstavnike vlasti jer isti nisu niti potpisali odgovore osim pokojnog Predsjednika Hrvatskog Sabora koji ga je osobno potpisao čime je dokazao da je upoznat sa načinom rada udruge.
U nastavku dostavljamo građanima samo prijepis naslova svih točki i prijepis zahtjeva UDNG iz točke11 koja se odnosi na potpore koje je UDNG tražila od naše politike:

Prijepis jedanaestog naslova (11) dopisa UDNG koji je naslovljen na naše predsjednike

Zagreb: 11.05.2012.
Posl. broj: 168/12
List: 1/7

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
IVO JOSIPOVIĆ
10 000 ZAGREBPredmet : UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE (UDNG)

Zbog strategijske važnosti za našu Republiku Hrvatsku koja se odnosi na aktivnost naše udruge, donijeli smo odluku da Vas o tim aktivnostima ukratko upoznamo kako se ne bi moglo kasnije tumačiti da o našoj udruzi nitko iz najviših političkih struktura RH nije službeno znao.
Pismeni podnesak je zaveden u urudžbenu knjigu naše udruge pa stoga ima službeno značenje na koje tražimo po našim prijedlozima službeni odgovor.
Podnesak ima 2 priloga i to prvi od ukupno 4 lista i drugi od ukupno 21 lista.
Radi lakšeg razumijevanja smo tekst ovog podneska podijelili u 11 naslova koji je ukratko po naslovima obrađen.

 1. ŠTO ŽELI NAŠA UDRUGA?……
 2. MEHANIZMI UDRUGE ZA OSTVARENJE NJENIH CILJEVA……
 3. SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA UDRUGE……
 4. KRATKI PODATCI O UDRUGI……
 5. TKO ČINI AKTIVNOST NAŠE UDRUGE……
 6. PROJEKTI UDRUGE……
 7. POSLOVNI PROSTOR……
 8. FINANCIRANJE UDRUGE……
 9. MAKSIMALNI BROJ ČLANOVA UDNG I MAKSIMALNI BROJ ZAPOSLENIKA U UDNG……
 10. JAVNOST RADA UDNG……
 11. NAŠ PRIJEDLOG U ODNOSU NA AKTIVNOSTI NASLOVLJENIH
"Materijal poslan službeno na naslovljene 3 adrese dozvoljavamo kopirati prema potrebama za ostvarivanje ciljeva udruge. Predlažemo da stručne službe PREDSJEDNIKA RH prate u buduće razvoj i aktivnosti naše udruge i po potrebi INFORMIRA JAVNOSTI o njenom radu uz kvalitetnu komunikaciju sa predsjednikom udruge. Predlažemo da PREDSJEDNIK VLADE RH putem svojih stručnih službi uspostavi dobru komunikaciju sa našom udrugom zaduživanjem osoba kod praćenja rada i potreba našoj udruzi. Konkretno se to odnosi na kvalitetan rad svih potrebnih institucija sustava Vlade RH na prvom mjestu sa Vladinim uredom za udruge RH i agencijom SAFU radi ostvarenja ciljeva udruge. Predlažemo PREDSJEDNIKU SABORA RH da poduzme mjere kako bi naši projekti bili sastavni dijelovi strateških ciljeva Hrvatske. Molimo da isti zaduži osobu kod praćenja rada i potreba našoj udruzi, naše učešće u izradi prijedloga zakona i pod zakonskih akata a slobodno možete koristiti naše usluge za potrebe Hrvatskog Sabora kod svih odnosa nekvalitetnog postupanja prema Hrvatskom Saboru".…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

S poštovanjem !

DOSTAVLJENO:
1. PREDSJEDNIK SABORA REPUBLIKE HRVATSKE BORIS ŠPREM
2. PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZORAN MILANOVIĆ

PREDSJEDNIK UDNG
MARTIN BOLJEVACNakon prijema odgovora iz politike od sva tri predsjednika UDNG je izvršila njihovu analizu unutar Stručnog tima u odnosu na tražene potpore i pritom je donesen slijedeći zaključak:
 • od 3 predsjednika je odgovor udruzi UDNG vlastoručno potpisao samo Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem,
 • od nabrojenih 11 naslova u odgovorima udruzi UDNG nije obrađen odgovor niti po jednom naslovu po kojemu bi se moglo reći da je udruga UDNG od hrvatske politike dobila potporu,
 • na konkretne zahtjeve iz naslova pod brojem 11 UDNG nije dobila odgovor o traženim potporama a primljeni odgovori potvrđuju činjenice da je zahtjeve UDNG politika diskriminirala iz razloga što se udruzi UDNG ne odgovara ono što je ona tražila tj. zaobilaze se pritom zahtjevi UDNG pa su odgovori politike u odnosu na zahtjeve UDNG radi toga smiješni.
Cjelokupan materijal po ovoj točki građani mogu vidjeti unutar UDNG a zbog takovih i sličnih odgovora bez konačnih rezultata je politika unutar Republike ocijenjena negativnom ocjenom što je UDNG proslijedila određenoj komisiji EU (31.12.2012 godine).


2. NEZADOVOLJSTVO ZBOG NEDOBIVENOG ODGOVORA SABORSKOG ODBORA

Sukladno javno objavljenom pozivu na natječaj Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je UDNG predložila svojeg kandidata u odnosu na njegovo znanje i kompetencije koje su bile dostavljene ovom odboru u njegovom životopisu zajedno sa ostalim uvjetima iz natječaja.
Imenovani odbor je temeljem svoje odluke predložio saborskim zastupnicima potreban broj kandidata a istovremeno je saborskim zastupnicima dao podatke i o svim drugim kandidatima koji su ispunjali uvjete iz natječaja među kojima je bio i kandidat UDNG.
Iz osobnih podataka kandidata UDNG je izostavljen na popisu najvažniji dio podataka za saborske zastupnike pa je UDNG na takvu odluku o prijedlogu kandidata tražila dana 03.07.2012 godine službeno pod brojem 178/12 od Saborskog odbora ia izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora očitovanje koje je svojim rješenjem odbacio imenovani Saborski odbor a ispostavljeno rješenje je dostavio UDNG u poštanski sandučić kao običnu poštu bez dokaza kada ju je primila UDNG.
Radi takovog postupka i nekvalitetnog uručivanja rješenja je UDNG vratila primljeno rješenje bez potvrde o urednoj dostavi i tražila od imenovanog odbora da ga dostavi uredno koje do danas nije uredno dostavljenu u UDNG pa je zbog toga izostalo postupanje UDNG prema pouci o pravnom lijeku ispostavljenog rješenja Saborskog odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora.
Jedna kopija je dostavljena na znanje Predsjedniku Hrvatskoga sabora.a u nastavku UDNG dostavlja na uvid građanima predmet pod naslovom „Povrat rješenja zbog neuredne dostave i nepotpunog očitovanja.

Zagreb: 01..08.2012.
Posl. broj: 178/12
Veza broj: Klasa: 021-13/12-07/19, Urbroj: 6521-18-12-01 od 14. lipnja 2012.
List: 1/2

Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove
Hrvatskoga sabora Zagreb, Trg sv. Marka 6


Predmet: Povrat Rješenja zbog neuredne dostave i nepotpunog očitovanja.

U prilogu Vam dostavljamo original neuredno dostavljenog Rješenja Klasa: UP/I-008-02-01/04, Urbroj: 6521-18-12-01 od 10.srpnja 2012 godine koje je naslovljeni odbor uručio neuredno Udruzi diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatska. Osim neuredne dostave, imenovano Rješenje je nepotpuno i od kompetentne osobe za ocjenjivanje njegove kvalitete ocijenjeno kao nekvalitetno.

OBRAZLOŽENJE IZREKE UDRUGE

Imenovano Rješenje Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora Klasa: UP/I-008-02-01/04, Urbroj: 6521-18-12-01 od 10.srpnja 2012 godine je dostavljeno u poštanski sandučić Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatska na adresi Nehruov trg 38, 10020 Zagreb kao obična razglednica a u Uputi o pravnom lijeku Je citirano da se protiv tog Rješenja može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana uredne dostave.
Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatska obrazloženi način dostave imenovanog rješenja smatra neurednom dostavom i moli naslovljeni odbor da ga uredno dostavi kako to ne bi bila jedna od mogućnosti koja utječe na kvalitetu donošenja sudske odluke u upravnom sporu.
Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatska ili u daljim izlaganjima skraćeno kao UDNG je u svojoj predstavki od 03.07.2012 godine pod nazivom predmeta „Pismeno očitovanje – traži se“ tražila očitovanje o primjedbama na dostavu nepotpunih podataka o dodatnim edukacijama predloženog kandidata Martina Boljevca Saborskim zastupnicima radi glasovanja ali u neuredno dostavljenom Rješenju se naslovljeni odbor o tome nije očitovao.
UDNG je od naslovljenog odbora tražila očitovanje o sposobnosti kandidata u odnosu na kompetentnost u kvaliteti, stručnost i prosudbi između kandidata Martina Boljevac, Vesne Kesić i Jasminke Trzun a u neuredno dostavljenom Rješenju se naslovljeni odbor i tome nije očitovao.
Temeljem obrazloženja izreke Udruge iz prethodnog stavka 3 i stavka 4, priloženo Rješenje naša UDNG smatramo nepotpunim.
Sukladno iznesenim podatcima, izreku i obrazloženje neuredno dostavljenog Rješenja Klasa: UP/I-008-02-01/04, Urbroj: 6521-18-12-01 od 10.srpnja 2012 godine UDNG smatra nekvalitetnim za daljnje postupanje.

PRIJEDLOG O DALJNJEM POSTUPKU SA IZJAVOM I UPOZORENJEM UDNG:

UDNG predlaže da se izvrši preispitivanje neuredno dostavljenog Rješenja te da se preispitano novo Rješenje ostavi našoj UDNG uredno i sa svim pismeno traženim informacijama radi donošenja daljnjih odluka o predmetu unutar naše UDNG.
Udruga UDNG izjavljuje da će biti strpljiva sa čekanjem uredno dostavljenog Rješenj Udruzi 30 dana od dana dokazne predaje ove predstavke naslovljenom odboru a ukoliko naslovljeni odbor ignorira Udrugu UDNG ili ponovno dostavi drugo Rješenje sa neurednom dostavom i nepotpunim podacima, ista će biti prisiljena pokrenuti odgovarajući postupak protiv odgovorne osobe i osoba koje su sudjelovale u svim aktivnostima kod odabiru kandidata u smislu propisa važećih Zakona Republike Hrvatska na prvom mjestu koristeći važeće propise Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 38/11 i 77/11).
UDNG upozorava da će kod pokretanja odgovarajućih postupaka koristiti dokaze predstavke o prijavljivanju kandidata sa prilozima od 17.05.2012 godine, predstavke UDNG o pismenom očitovanju odbora od 03.07.2012 godine sa svim prilozima radi dobivanja traženih informacija, zadržanu kopiju neuredno dostavljenog Rješenja Klasa: UP/I-008-02-01/04, Urbroj: 6521-18-12-01 od 10.srpnja 2012 godine i ovu predstavku od 02.08.2012 godine koja služi za popravak nekvalitetno obavljenih zadaća naslovljenog odbora u ovom predmetu i upozorenje o dokazima koje posjeduje UDNG u slučaju donošenja odluke unutar UDNG o pokretanju odgovarajučih postupaka.
Temeljem navedenog UDNG ne prihvaća Vesnu Kesić kao kompetentnog predstavnika nevladinih udruga sve dok se ne dokaže njezina kompetentnost u kvaliteti, kompetentnost u stručnosti, kompetentnost u prosudbi i kompetentnost u iskustvu kako bi taj posao mogla obaviti kvalitetno a sve temeljem komparacije u odnosu na predloženog kandidata Martina Boljevac.

PRILOZI: Neuredno dostavljeno Rješenje Klasa: UP/I-008-02/12--01/04, Urbroj: 6521-18-12-01 od 10.srpnja 2012 godine

DOSTAVLJENO NA ZNANJE:
1. Predsjednik Sabora Republike Hrvatska.

Predsjednik Udruge UDNG:
Martin BoljevacNa uredno primljenu poštu od strane udruge UDNG nije odgovorio naslovljeni odbor a niti je o tome poveo računa Predsjednik hrvatskoga sabora što upućuje na diskriminaciju UDNG i od strane Hrvatskoga sabora.

3. NEZADOVOLJSTVO SA ODGOVOROM PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem svih iscrpljenih mogućnosti da UDNG nastavi raditi na svojim projektima koje se odnose na njihovo financiranje putem pristupne pomoći EU sukladno objavljenim natječajima UDNG nije dobila financijska sredstva pa je radi sumnje u propisan rad ugovarateljevog tijela odnosno agencije SAFU podnijela prijavu Upravnom vijeću SAFU sa dokazima o kvaliteti rada te agencije koji nakon odugovlačenja odgovora nisu unutar Upravnog vijeća agencije preispitani.
Zbog takovog rada Upravnog vijeća SAFU je UDNG u pisanim kontaktima sa Vladom Republike Hrvatske unutar Republike Hrvatske željela putem svoje ponude otkloniti sve nesukladnosti u financiranju UDNG radi uspostave kvalitetnije vladavine prava U Republici Hrvatska.
Tom ponudom se od Vlade Republike Hrvatske tražio odgovor o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude koju je UDNG dostavila Predsjedniku vlade Republike Hrvatska na znanje svoj doprinos o udjelu u financiranju projekta u edukacije stručnjaka za garantiranu kvalitetu stalnih sudskih vještaka a time i kvalitetniju vladavinu prava u Republici Hrvatska.
Radi kvalitetnije uspostave vladavine prava unutar Republike Hrvatske u UDNG je zajedno sa svojim partnerom osigurala iznos od 56 posto ili približno 1.000,000,00 kuna a Vlada Republike Hrvatske je trebala osigurati potporu od 44 posto financijskih sredstava.

Kako je sa odgovorom Vlade Republike Hrvatske kojeg je UDNG primili dana 27.06.2013 godine bila nezadovoljna zbog njegove kvalitete, UDNG je svojim odgovorom tražila od Predsjednika vlade Republike Hrvatske očitovanje o obavijesti koju je primila i prema kojoj je ponuda UDNG bez znanja udruge upućena Uredu za udruge Vlada Republike Hrvatske.

U nastavku se dostavlja prijepis odgovora UDNG sa ponudom, a druge priloge građani mogu vidjeti u UDNG.

Zahtjev za očitovanje >>

Ponuda UDNG >>

Prilog 1 >>

Prilog 2 >>

Prilog 3 - Odnosi se na prijepis naslova broj 11 koji je upućen našoj politici a građanima je taj prijepis dostavljen u točki 1 ovog linka.

4. NEZADOVOLJSTVO ZBOG IGNORIRANJA UDNG OD STRANE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE I NJEGOVIH SURADNIKA

Na odgovor UDNG o primljenoj obavijesti Vlade RH – zahtjev za očitovanje UDNG do dana 26.08.2013 godine nije dobila odgovor pa je išla tragom kolanja pošte unutar Vlade RH.
Imenovani zahtjev za očitovanjem Vlade RH je pronađen kod službenice Danijele Valić sa kojom je UDNG željela stupiti u kontakt telefonom 26.08.2013 godine u 12,25 sati, 12,48 sati, u 15,16 sati ali bez uspjeha sa napomenom da je unutar Vlade RH osoblje centrale obavilo spajanje telefonske veze sa imenovanom Danijelom.
Veza je uspostavljena tek u 15,40 sati a na pitanja Predsjednika UDNG imenovana je odgovarala da predmet nije riješen i da je bio za rješavanje već bi u kabinetu dobio drugu osobu za rješavanje, da ako nije dobiven odgovor neka ga smatramo negativno riješenog.
Na pitanje da će se to objaviti na web stranici UDNG ista odgovara možete slobodno to objaviti.
UDNG je zato odlučila o tom razgovoru svojom požurnicom izvijestiti Predsjednika Vlade Republike Hrvatske i nakon predaje pismene obavijesti za 15 dana objaviti sve kontakte između UDNG i Vlade Republike Hrvatske a potom ovaj predmet iz točke 3 zatvoriti. U nastavku se dostavlja prijepis imenovane požurnice i obavijesti o zatvaranju predmeta.

Požurnica predsjedniku RH >>

Niti na požurnicu od 06.09.2013 godine od Vlade Republike nije dobiven službeni odgovor pa je Upravni odbor UDNG o daljnjem tijeku postupka odlučio donijeti svoju odluku.
Uzorak donesene odluke broj 66/13 se može vidjeti u prijepisu na linku Tijela udruge u dijelu Odluke Upravnog odbora pod naslovom O udruzi ove Internet stranice.
Sukladno navedenoj odluci iz njene glave II se slučaj mora prijaviti odgovornoj komisiji EU i time zatvoriti unutar Republike Hrvatske.
Nakon dostave prijave odgovornoj komisiji EU, ista će biti u prijepisu objavljena u nastavku ovog linka.
Dali je takav postupak Vlade RH kvalitetan i dali se može postaviti pitanje odgovornosti Vlade RH za ovaj slučaj neka prosude građani.

5. E-POŠTA PREDSJEDNIKU RH

Poštovani gospodine Predsjedniče !

Ovom elektronskom poštom Vas molim da me primite na jedan koristan razgovor uz kavu radi uspostave kontakta između Vas i mene koji sam u 2011 godini službeno imenovan za Predsjednika udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatska i koju zastupam kao zakonski zastupnik.
Svojim dosadašnjim ponašanjem u kvaliteti morala, stečenom znanju i iskustvu u radu i struci za koju sam educiran a i ostalim osobinama sam jedan od rijetkih posjetitelja koji će Vam priopćiti istinite podatke o kojima do sada niste bili informirani.
Sada mi je 64 godine, u jednom braku sam više od 40 godina u kojem imam sa suprugom troje djece a potom šestoro unučadi od kojih već sada dvoje ide u gimnaziju.
Sa Vama se dosad nisam osobno susretao niti kontaktirao.
Predsjednik sam Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske (skraćeno UDNG) koja svoju transparentnost potvrđuje Web stranicom „ www.udng.hr „ i koja pored imenovane stranice posjeduje Internet i elektronsku poštu.
Aktivnost UDNG je vidljiva na imenovanoj Internet stranici a moj životopis možete vidjeti u naslovu „Kontakti“ klikom na moje ime i prezime.
UDNG je osigurana za pružanje besplatne pravne pomoći najugroženijem dijelu naših građana u odnosu na korupciju i diskriminaciju a u tijeku pružanja te pomoći je specijalizirana ako je to potrebno i za izradu nalaza sudskog vještaka koji se odnosi na kvalitetu dokumenata i zapisa zajedno sa kvalitetom njihovog upravljanja.
Osim toga UDNG je osposobljena za izradu kvalitetnih nalaza kod menadžmenta i vođenja projekata u uspostavi sustava kvalitete a njen Stručni tim (županijski stručni timovi) ima bogato dokumentirano iskustvo u auditiranjima, vođenju audita i prosudbi.
Vremenski period kontakta bi trajao oko 15 minuta nakon kojeg bi Vi mogli odlučiti sukladno Vašim potrebama o uspostavi daljnjih kontakta. Za prvi susret sa Vama ću biti spreman u bilo koje vrijeme me pozovete i na bilo kojem mjestu koje odredite. Kontakt radi dogovora možete uspostaviti na mob. telefon 098 519 511.
Molim Vas povratnu informaciju radi uspostave kontakta i razmjene informacija a prije svega Vas molim potvrdu prijema ove E pošte.

Zagreb.04.12.2013 godine

Predsjednik Udruge UDNG:
Martin Boljevac