Broj pregleda: 1742
 
   
 


RAD PO GLAVNOM PROJEKTU


U ovom linku moraju biti zabilježeni svi slučajevi koji se odnose na prijave građana sa skraćenim opisom rješenja tih prijava ili tijeka aktivnosti u rješavanju prijava prilikom pružanja stručne pomoći UDNG sa kratkim opisom uzroka koji otežava davanje stručne pomoći građanima.
Prijave moraju biti zabilježene rednim brojevima sa datumom zaprimanja prijava i datumom njihovog okončanja ukoliko je prijava okončana.
Svi slučajevi moraju ostati na linku radi uvida u rad po glavnom projektu UDNG i korištenja podataka o radu UDNG na glavnom projektu.
Po svakoj prijavi mora biti naveden njen prijepis za prijave koje su nastale od dana puštanja u rad ove web stranice a nakon okončanja prijave osim skraćenog opisa rješenja mora se istači i izjava podnositelja prijave o zadovoljstvu načina njezinog rješavanja unutar UDNG.
Rad po prijavama građana je započeo prijemom prve prijave građana na dan 10.02.2011 godine a nakon rada na prvih 5 prijava građana se dokazuje opravdanje za osnutak UDNG radi ostvarenja ciljeva i djelatnosti sukladno članku 11 i 12 Statuta UDNG. Zbog velikog obima poslova i ignoriranja UDNG u njezinom radu je privremeno obustavljen rad na prijemu prijava građana a primani su do današnjeg dana samo najhitniji slučajevi poslije javljanja UDNG određenoj komisiji EU.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.

Do kraja 2013 godine i prvog radnog dana 2014 godine je UDNG dostavila svim županijama, Gradu Zagrebu, Ministarstvu financija, Ministarstvu pravosuđa, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske dokazno sa poštanskim povratnicama Plan i program rada zajedno sa Planom financiranja za 2014 godinu.
Kako bi se mogla mjeriti kvaliteta rada UDNG po dostavljenim planovima i kvaliteta rada sustava Republike Hrvatske u odnosu na proračunske korisnike državnog proračuna do kraja mjeseca će elektronskom poštom o dostavi imenovanih planova županijama biti obaviješteni elektronskom poštom svi Načelnici općina i Gradonačelnici gradova na prostorima Republike Hrvatske čime je ispunjena pravna osnova koja se odnosi na rad UDNG u pružanju stručne pomoći svim građanima Republike Hrvatske sukladno Rješenju o radu UDNG kojeg građani mogu pronaći na ovoj internet stranici www.udng.hr.
Sve obavijesti o daljnjim postupcima koje proizlaze iz dostavljenih planova županijama će UDNG objaviti putem linka Vijesti ili linka Pozivi i natječaji u ovom naslovu Tekuća regulativa.
Predsjednici osnovanih podružnica UDNG u županijama će postupiti po navedenim planovima i uputama Upravnog dijela UDNG, odnosno započeti primati prijave građana kako bi ostvarili planove za svoju županiju za koju su dužni imenovati svoje povjerenike za sve gradove i općine u županiji koju zastupaju u pružanju stručne pomoći. Stručna pomoć UDNG se sastoji iz tri dijela od kojih:

 • se prvi dio odnosi u medijacijskom pružanju stručne pomoći koje se temelje na odlukama njihovih stručnih timova u odnosima u kojima podnositelj prijave i čimbenik protiv kojeg je podnesena prijava nisu u sudskom postupku,
 • drugi dio pružanja stručne pomoći se odnosi na besplatnu pravnu pomoć temeljem rješenja Ministarstva pravosuđa po kojem se odobrava UDNG pružanje besplatne pravne pomoći u sudskim postupcima i
 • treći dio koji se odnosi na besplatnu izradu Nalaza i mišljenja vještaka unutar UDNG za vještačenje u sudskim postupcima uz specijalizirano vještačenje svih dokumenata i zapisa kod njihovog upravljanja i postupanja sa njima.
Iza ovog naslova UDNG daje kratke sažetke po zaprimljenim prijavama kako u Upravnom dijelu UDNG tako i u Podružnicama UDNG a u nastavku ovog naslova se zainteresiranima dostavljaju na uvid kopija Plana rada UDNG za 2014 godinu i kopija Plana financiranja UDNG u 2014 godini.


Prijava broj 1. od dana 10.02,2011 godine u spisu sa 83 lista dokumenata i zapisa i jedan Nalaz vještaka sa 20 listova. U spisu se nalaze Rješenje broj LXXVI-Pr-6265/05 Općinskog suda u Zagrebu, Podnesak broj 9 Su-500/11 Predsjednika Županijskog suda u Zagrebu i Rješenje poslovni broj: 24 Gžr-944/12-3 Županijskog suda u Zagrebu od 3.srpnja 2012 godine sa drugim dokumentima i zapisima. Posljednje Imenovano Rješenje Županijskog suda u Zagrebu od 03.srpnja 2012 godine se ne odnosi na pružanje stručne pomoći UDNG u Općinskom sudu u Zagrebu niti na uloženu žalbu UDNG pa se isto može temeljem svojeg sastavu zlouporabiti kao da se zabranjuje stručna pomoć UDNG, a imenovano Rješenje je ispostavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Jasna Klarić . UDNG posebno napominje da je imenovano Rješenje Županijskog suda u Zagrebu primjer djelovanja korupcije unutar pravosuđa RH.
Nakon pružanja Stručne pomoći podnositelju prijave od strane UDNG izradom Nalaza i mišljenja od kompetentnog stalnog sudskog vještaka došlo je do nepotrebnog odugovlačenja suda u sudskom postupku na način da je sud imenovani nalaz i mišljenje zamijenio sa podneskom kako bi se izrada stručnog nalaza mogla protumačiti sa pravnom pomoći koju UDNG nije posjedovala. Temeljem izrađenog nalaza i mišljenja vještaka je sud imao dovoljno dokaza za zaključenje rasprave i donošenje kvalitetne presude.
Za sve vrijeme odugovlačenja postupka podnositelj prijave nema dovoljno sredstava za minimalne životne potrebe čime je ugroženo njegovo dostojanstvo a Općinski i Županijski sudovi u Zagrebu nisu vodili o tome brigu kao i brigu da je temeljem povreda propisa Opće deklaracije podnositelj prijave ostao beskućnik, što dokazuje i moralne kvalitete osoba koje su sudile u ovom postupku. Nakon dobivanja kompetentnosti za besplatno pružanje pravne pomoći unutar UDNG će ista završiti započetu aktivnost po primljenoj prijavi.

Prijava broj 2. od dana 11.02.2011 godine u spisu sa 39 lisova dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje broj P-467/05 Općinskog suda Kutina od 19.09 2009 godine, Presuda P-467/05 Općinskog suda Kutina od 29.09.2009 godine, Rješenje Ovr-1325/10 Općinskog suda u Kutini od 10.01.2011 godine, Poziv od 17.01.2011 godine Policijske postaje Kutina, Prijedlog za glavni upis od 14.01.2011 godine od Financijske agencije Kutina (FINA), Obavijest KLASA: 051-02/11-02/4 URBROJ: 514-02-03-02/03-11-2 Ministarstva pravosuđa od 15.03.2011 godine, Rješenje broj Ovr-1325 Općinskog suda Kutina od 31.03.2011 godine, Očitovanje broj 9-Su-130/11 Predsjednika Općinskog suda Kutina od 29.04.2011 godine, Očitovanje 9-Su-130/11 Ministarstvu pravosuđa od Predsjednika Općinskog suda Kutina dana 29.04.2011 godine, Rješenje broj GŽ-778/11 Županijskog suda Sisak od 19.05.2011 godine.
Temeljem pružene stručne pomoći UDNG došlo je do zastoja u ugrožavanju dostojanstva podnositelja prijave a istovremeno je sud i ovrhovoditelj prestao komunicirati sa UDNG i daljnjim radnjama na ovršnom postupku. Od podnositelja prijave je UDNG saznala da je djelatnost UDNG na ovršnom postupku bila djelotvorna i da je sud ovršni postupak završio na predmetima koji su po Zakonu o ovršnom postupku mogli biti predmetom ovrhe. Za UDNG i za podnositelja prijave je predmet završena sa zadovoljstvom podnositelja prijave i njegovu sigurnost u odupiranju oko nasilničkog pokušaja zaplijene traktora koji je po Ovršnom zakonu izuzet iz ovrhe.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 3. od 16.02.2011 godine u spisu sa14 listova dokumenata i zapisa među kojima su Poziv Policijske postaje Kutina od 12.02.2011 godine, Odgovor odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga Sabora od 18.12.2009 godine.
Djelovanjem UDNG je spriječeno korupcijsko ponašanje jednog dijela činitelja među kojima je nositelj fizička osoba Hrvatskoga Sabora.
Podnositelj prijave zadovoljan sa aktivnošću UDNG.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 4. od 07.03.2011 godine u spisu sa 29 listova dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje UP/I 562-03/12-03/35 URBROJ: 2176-06-04/01-12-2 Ureda državne uprave Sisačko Moslavačke Županije od 08.03.2011 godine i Rješenje UP/I 562-03/12-03/30 URBROJ. 2176-06-04/01-12-2 od Ureda državne uprave Sisačko Moslavačke Županije od 17.01.2012 godine.
Djelovanje UDNG je pomoglo u dobivanju minimalnih sredstava za životne potrebe podnositelja prijave nakon čega je isti dokumente koristio za rješavanje odnosa sa Upravnim sudom RH a kao temelje za rad je angažirao zakonskog zastupnika pošto u to vrijeme u UDNG nije proveden organizacijski postupak za besplatno pružanje pravne pomoći.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 5. od 04.05.2011 godine u spisu sa 17 listova dokumenata i zapisa među kojima su Očitovanje EPH MEDIJA d.o.o. od 30.08.2011 godine.
Nakon djelovanja UDNG je podnositelj prijave imao dovoljno dokaza za pokretanje parničnog postupka.
Utvrđeno je preveliko korupcijsko djelovanje vlasnika medija a u UDNG zbog nedostatka financijskih sredstava još nije proveden organizacijski postupak za besplatno pružanje pravne pomoći za okončanje predmeta. Podnositelj prijave zbog financijske nemogućnosti plaćanja skupih odvjetnika povukao tužbu čime su direktno ugrožena njegova prava propisana Općom deklaracijom o ljudskim pravima, Ustavom i Zakonima RH.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 6. od 28.09.2011 godine u spisu sa 60 listova dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje KLASA: 140-03/11-1 URBROJ 341-25-05/03-11-049668 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 13.05.2011 godine, Rješenje KLASA: 141-02/11-01/=B URBROJ 341-99-05-3-11-007374 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 13.09.2011 godine, Nalaz vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje broj dnevnika 25/11/1002600 od 12.05.2011 godine, Nalaz višeg vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje broj dnevnika 1020 od 09.09.2011 godine.
Zbog prevelike korupcije u HZZO je UDNG morao tražiti pomoć kod AZOP i u propisanim rokovima je temeljem ove agencije su dobiven dokazi o korupcijskim djelovanjima unutar HZZO koje mora prijaviti UDNG ali sada nije spremna radi nedostataka financijskih sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći.
Imenovana agencija je od UDNG dobila pozitivno mišljenje o primjeni kontrole kvalitete u radu te agencije.
Djelovanjem UDNG zajedno sa Agencijom za zaštitu podataka je utvrđen nekvalitetan rad sudskih vještaka u HZZO na štetu podnositelja prijave odnosno korupcijsko djelovanje službenika HZZO. Pružanje stručne pomoći UDNG se i dalje nastavlja.
Nakon izrade Nalaza mjerodavnog sudskog vještaka će slućaj biti prijavljen kao kazneno djelo.

Prijava broj 7. od 02.07.2011 godine u spisu sa 33 listova dokumenata i zapisa među kojima su Potvrda Policijske uprave Sisačko Moslavačke Županije broj 511-10-05/01-02-101/540-06-DS od 01.08.2006 godine, Očitovanje Ministarstva obrane KLASA 561-01/12-01/10 URBROJ: 512M2-010103-12-2 od 22.05.2012 godine, Očitovanje Ministarstva obrane KLASA: 561-01/12-01/10 URBROJ: 512M2-010103-12-3 od 22.05.2012 godine, Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Sisak KLASA: 141-06/11-01/=B: 03213852134 URBROJ: 338-21-11-11-14 od 30.03.2011 godine.
Pružanje stručne pomoći UDNG se i dalje nastavlja prema mogućnostima i raspoloživom financijskim sredstvima koje imaju članovi UDNG i vremenu uz osjetno odugovlačenje postupka unutar Ministarstva obrane RH.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 8. od 26.05.2011 godine u spisu sa 7 listova dokumenata i zapisa među kojima su Odluka o otkazu ugovora o radu KLASA: 602-03-2011-01 URBROJ: 251-108-11-530 Gornjogradske gimnazije u Zagrebu od 18.05.2011 godine.
Postupak u UDNG nije proveden zbog nemogućnosti pružanja besplatne pravne pomoći pošto je organizacijski dio tog posla UDNG tek započela a nema financijskih sredstava da ga završi.
UDNG je pružila stručnu pomoć radi daljnjeg zastupanja putem ovlaštenog zastupnika na Upravnom sudu.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 9. od 30.05.2011 godine u spisu sa 15 listova dokumenata i zapisa među kojima su Presuda Poslovni broj: II-P-20/07-28 Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici.
Uz pomoć UDNG prijava riješena a podnositelj prijave ostao zadovoljan i siguran uz stručnu pomoć koju mu je pružila UDNG.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 10. od 31.05.2011 godine u spisu sa 34 lista dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje Šumarske savjetodavne službe Republike Hrvatske KLASA: UP/I 321-03/08-01/944 URBROJ: 373-03-04-08-03 od 11.06.2008 godine, Rješenje Gradskog ureda za katastar grada Zagreba KLASA: UP/I-932-07/2009-01/191 URBROJ: 251-15-02/01-2009-3 od 03.02.2009 godine.
Uz pomoć UDNG prijava riješena a podnositelj prijave ostao zadovoljan i siguran uz stručnu pomoć koju mu je pružila UDNG.
Podnositelj prijave nije pokretao sudski spor iz razloga što u UDNG nije do kraja proveden organizacijski postupak za besplatno pružanje pravne pomoći i što ne vjeruje u odluke sudova.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 11. od 16.06.2011 godine u spisu sa 72 lista dokumenata i zapisa sa Nalazom vještaka među kojima su Očitovanje Središnjeg državnog ureda za upravu Republike Hrvatske KLASA: 112-01/09-01/0510 URBROJ: 515-05-01/1-09-2 od 19.06.2009 godine, Mišljenje Ministarstva znanosti obrazovanja i športa KLASA 118-02/09-01/00024 URBROJ: 533-09-0002 od 31.08.2009 godine.
Imenovano Ministarstvo obrazovanja i Ured za upravu RH ne daje odgovore koji se temelje na propisima RH kako podnositelju prijave osobno tako i UDNG već na upite iz kasnijih mjerodavnih propisa daje samo očitovanja sa nekvalitetnim odgovorima koji se ne odnose na propise u vrijeme obrazovanja podnositelja prijave.
Slučaj se nalazi u postupku rješavanja.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 12. od 16.06.2011 godine u spisu sa 4 lista dokumenata i zapisa.
Prijavitelj je svoje dokumente priložene uz prijavu tražio nazad nakon faze analize dokumenata prije donošenja Odluke Stručnog tima UDNG o postupanju sa predmetom zbog zastupanja putem odvjetnika odnosno ovlaštenog punomoćnika.
Prijavitelj je u UDNG prijavio nekvalitetan rad Zemljišno književnog odjela Općinskog suda u Kutini.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 13. od 28.07.2011 godine u spisu sa 67 lista dokumenata i zapisa među kojima su Očitovanje Ravnateljice za ravnopravnost spolova RH Ev broj PRS 01-02/11-0007 URBROJ: 14-11-08 od 11.09.2011 godine, Očitovanje Ministarstva mora i infrastrukture KLASA: 050-02/11-21/007 URBROJ: 530-01-09-11-3 od 09.09.2011 godine.
UDNG je rješavala slučaj istovremeno sa državnim Uredom za ravnopravnost spolova a podnositeljica prijave je zadovoljna sa stručnom i drugom pomoći od UDNG i povezala istu sa navedenim uredom sa namjerom da UDNG riješi stručnu pomoć ukoliko joj to ne riješi imenovani ured.
UDNG nema podataka do danas da je od imenovanog ureda predmet riješen.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 14. od 10.09.2011 godine u spisu sa 2 (dva ) Nalaza sudskog vještaka sa ukupno 314 lista dokumenata i zapisa među kojima su Ugovor o zakupu poslovnih prostorija broj 238/90 Općine Popovača od 18.01.1990 godine, Presuda Općinskog suda u Kutini poslovni broj P-48/97 od 27.06.1997 godine, Presuda Općinskog suda u Kutini poslovni broj P-479/97 od 27.01.1998 godine, Presuda Županijskog suda u Sisku broj P-48/97-9 od 13.05.1997 godine.
Prijavljeni slučaj je jedan od najtežih od svih prijavljenih slučajeva po kojemu je došlo djelovanjem Stručnog tima UDNG do zastoja u ovršnom postupku na Općinskom sudu Kutina.
UDNG je uspostavila pismeni kontakt sa ovrhovoditeljem i Općinskim sudom Kutina ali je ta komunikacija prestala kada je počeo postupak otkrivanja korupcijskog djelovanja pojedinaca iz Općinskog suda Kutina i ovrhovoditelja Općine Popovača.
Podnositelj prijave je u obitelji imao dva smrtna slučaja na koje je utjecalo korupcijsko djelovanje u zapljeni imovine podnositelja prijave.
Namjera UDNG je slučaj prijaviti kao kazneno djelo i tražiti prisutnost medija u suđenju.

Prijava broj 15. od 15.09.2011 godine u spisu sa 20 lista dokumenata i zapisa među kojima su Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora Instituta Ruđer Bošković iz Zagreba broj: o11-933/14-2011 od 06.06.2011 godine i Rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj. 92 Pr-7574/10-18 od 06.09.2011 godine.
Podnositeljica prijave povukla tužbu zbog nemogućnosti financiranja odvjetnika i zbog straha od korupcijskog djelovanja sudova.
UDNG će prijavljeni slučaj nastaviti kad dobije kompetentnost za besplatnu pravnu pomoć.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 16. od 20.09.2011 godine u spisu sa 232 lista dokumenata i zapisa među kojima su Presuda Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj XXIII. GŽ-2243/98 od 22.12.1998 godine, Presuda Vrhovnog suda RH od 04.09.2002 godine.Rješenje Općinskog suda u Ivanić Gradu poslovni broj II-P-456/00 od 17.03.2003 godine, Rješenje Općinskog suda Ivanić Grad poslovni broj II-456/00-25, od 08.09.2005 godine, Presuda Općinskog suda u Ivanić Gradu poslovni broj II-P-456/00-41 od 15.03.2006 godine, Presuda Županijskog suda u Velikoj Gorici poslovni broj: 15 Gž-3443/06-2 od 17.02.2010 godine, Rješenje Zemljišno književnog odjela Općinskog suda u Ivanić Gradu poslovni broj Z-47/2011 od 19.01.2011 godine, Ugovor o kupoprodaji nekretnina i brisanja založnog prava poslovni broj Ovr-957/2011 od 13.07.2011 godine.
Izvršena je analiza cijelog predmeta u Stručnom timu UDNG kao i kod svih prijava a predmet se nalazi trenutno u mirovanju zbog namjere UDNG u pokretanju Kaznenog postupka ali za takav postupak nije još vrijeme pošto se utvrđeno korupcijsko djelovanje odnosi na bivšeg Ministra pravosuđa RH koji je u predmetu obnašao dužnost zakonskog zastupnika (odvjetnika).

Prijava broj 17. od 30.09.2011 godine u spisu sa 29 lista dokumenata i zapisa među kojima su predmet Općinskog državnog odvjetništva Sesvete poslovni broj: K-DO-744/09 od 03.03.2010 godine.
Podnositelj prijave je fizička osoba sa završenim fakultetom teologije i isti se odlučio zastupati putem zakonskog punomoćnika a radi svoje sigurnosti nije povukao punomoć u zastupanju putem stručne pomoći od UDNG.
UDNG će prijavljeni slučaj nastaviti kad dobije kompetentnost za besplatnu pravnu pomoć.

Prijava broj 18. od 20.01.2012 godine u spisu sa 55 lista dokumenata i zapisa među kojima su Ugovor o radu na određeno vrijeme EURO ALFA d.o.o. od 08.09.2006 godine.
Slučaj je riješen djelovanjem UDNG na obostrano zadovoljstvo i dobivenu sigurnost podnositelja prijave u odnosu na djelatnosti UDNG koja radi toga namjerava uskoro posjetiti poslodavca i radnika.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 19. od 20.01.2012 godine u spisu sa 6 lista dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje KLASA: UP/I-102-05/12-01/130 URBROJ: 344-51/1-12 -02 od 15.06.2012 godine.
Slučaj je riješen djelovanjem UDNG na obostrano zadovoljstvo i dobivenu sigurnost podnositelja prijave u odnosu na djelatnosti UDNG.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 20. od 24.01.2012 godine u spisu sa 26 lista dokumenata i zapisa među kojima su Nalaz vještaka mjerničke struke poslovni broj RI-62/07 sa prilozima od 07.03.2011 godine.
Potrebno je izvršiti vještačenje kvalitete kompetentne stručne osobe koja nije kvalitetno odradila postupak vještačenja.
U ovom slučaju je za utvrđivanje nekvalitetnog vještačenja potreban nalaz vještaka koji upravlja sa sustavima kvalitete.
Predmet je u postupku u kojem UDNG čeka očitovanje imenovanog vještaka.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 21. od 01.03.2012 godine u spisu sa 21 lista dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj 31-ST-1523/11 od 20.02.2012 godine.
Slučaj se nalazi u postupku rješavanja i čeka odluku Trgovačkog suda u Zagrebu radi namirenja financijskih sredstava.
Zbog gubitka povjerenja u sudove podnositelj prijave se pismeno obratio UDNG koja je nakon analize odlučila neko vrijeme čekati odluku suda.

Prijava broj 22. (USMENA) od 18.06.2012 godine u spisu 8 lista dokumenata i zapisa među kojima su Očitovanje Općinskog suda Krk poslovni broj Su-265/2012 od 26.07.2012 godine.
Nakon rješavanja pokretanja postupka od strane UDNG podnositelj prijave nije pristupio u UDNG za člana i zbog toga je došlo do prekida daljnje stručne pomoći podnositelju prijave.
Slučaj se sada zaslugom UDNG nalazi na Ustavnom sudu RH a UDNG je ocijenio pozitivno mišljenje o radu Općinskog suda Krk u odnosu na brzinu dobivenog odgovora i negativno mišljenje o podnositelju prijave koji je u ovom slučaju zloupotrijebio besplatne usluge UDNG.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 23. od 09.07.2012 godine u spisu sa 63 lista dokumenata i zapisa među kojima su Rješenje Gradske uprava Grada Zagreba broj: 21491-9/2-1969 od 27.11.1969 godine, Ugovor o korištenju stana od 26.01.1970 godine, Očitovanje Imovinsko pravnih poslova Grada Zagreba KLASA: 370-01/2008-01/3338 URBROJ: 251-14-21/201-10-9 od 18.06.2010 godine, Očitovanje Imovinsko pravnih poslova Grada Zagreba KLASA: 370-01/11-01/3338 URBROJ: 251-14-21/201-11-2 od 24.11.2011 godine.
Slučaj neriješen zbog nekvalitetnog rada i korupcijskog djelovanja stručnih službi grada Zagreba a postupak je u tijeku.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 24. od 11.10.2012 godine u spisu sa 81 lista dokumenata i zapisa među kojima su Otpusno pismo Kliničkog bolničkog centra Rijeka od 28.07.2004 godine, Rješenje Općinskog suda u Rijeci broj O-904/05 od 09.09.2005 godine, Rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Rijeci poslovni broj O-1881/2011 od 06.12.2011 godine, Podnesak Revizije za Općinski sud Rijeka od 13.04.2012 godine.
Slučaj je u postupku rješavanja u kojem je predmet analiziran u Stručnom timu UDNG radi donošenja odluke o istom.
Zastoj u predmetu je očit i zbog komuniciranja sa podnositeljem prijave pošto isti nema sredstava za plaćanje nekvalitetnog odvjetničkog kadra niti za kontakte sa UDNG koja se nalazi u istoj poziciji u odnosu na dobivene potpore RH.
Mišljenje Stručnog tima UDNG je da u ovom slučaju treba pokrenuti Kazneni postupak radi lažnog svjedočenja u sudskom postupku i suca koji je ta svjedočanstva priznao i pored mjerodavnih dokaza o takovom svjedočenju stranaka u postupku.

Prijava broj 25. od 21.11.2012 godine u spisu sa 25 lista dokumenata i zapisa među kojima su Presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj LV-P-4178/97 od 16.06.2008 godine, Presuda Višeg trgovačkog suda u Zagrebu broj 61. Pž-6991/08 od 06.10.2010 godine, Rješenje o ovrsi poslovni broj: Ovr 6345/2011 od 30.03.2012 godine.
Analiza prijave je unutar Stručnog tima UDNG izvršena kojom je utvrđeno korupcijsko djelovanje korumpiranih institucija na podnositelja prijave.
UDNG donosi odluku o daljnjem postupanju sa prijavom.

Prijava broj 26. u spisu od 23 lista po kojoj je podnositeljica prijave dostavila UDNG presudu Županijskog suda u Varaždinu, poslovni broj: 37 Gž-4512/12-2 od 18.03.2013 godine i presudu sa rješenjem istog suda od 15.06.2012 godine poslovni broj : 18 P-649/11-24 po kojima je donesena odluka Stručnog tima UDNG. Materijal koji se odnosi na dokumente nije potpun i čeka dopunu od podnositeljice prijave.

Prijava broj 27. u spisu od 72 lista po kojoj se podnositeljica prijave žali na postupak u kojem sudjeluje tvrtk RVR uslužna djelatnost d.o.o. iz Zagreba, Sarajevska 37 i na stečajni postupak imenovane tvrtke kojeg vodi stečajni upravitelj Mladen Selec a u svezi sa zamolbom iz kreditnog razduženja kod Hrvatske privredne banke (HPB). O daljnim postupcima je Stručni tim UDNG donio svoju odluku ali je predmet nepotpun sa dokumentacijom i o tome su napravljene zabilješke koje nisu otklonjene kako bi se mogao povesti daljnji postupak u UDNG.

Prijava broj 28. u spisu od 113 lista po kojoj se podnositelj prijave žali na postupak suda u Koprivnici i postupak HŽ-a kod odlaska u mirovinu. Po dostavljenoj prijavi nije raspravljao Stručni tim UDNG a sastati će se u 2014 godini. Postupak nije vezan za rokove kako bi se počelo sa postupcima kao za hitne slučajeve. Radi se o sudskom postupku pri općinskom sudu u Koprivnici u kojem je podnositelj prijave tužio Hrvatske željeznice d.o.o. Kako se radi o apsolutnoj zastari u postupku treba pronaći novo rješenje o kojem će odlučiti Stručni tim svojom odlukom u 2014 godini.

Prijava broj 29. u spisu od 0 lista po kojoj se podnositeljica prijave žali na odugovlačenje i kvalitetu postupka na sudu u imovinsko pravnim odnosima. Uz usmenu prijavu pod ovim brojem kojeg je zauzela nije dostavila pismenu prijavu niti dokumente za koje se traži stručna pomoć UDNG. Podnositeljica prijave je na svoj zahtjev tražila da više ne bude član UDNG pa je UDNG ovaj predmet sukladno rješenju o radu okončao i o tome doneo posebnu odluku Upravnog odbora.
Verificirano 30.10.2014 godine.

Prijava broj 30. u spisu od 35 lista po kojoj se podnositeljica prijave žali na nekvalitetan rad u ovršnom postupku pri Općinskom sudu u Varaždinu poslovni broj: Ovr. 426/13 i Zs 75/2013 a u svezi povrede dostojanstva na koje sud mora paziti po službenoj dužnosti. UDNG vrši postupak u skladu sa ovlastima koje se nalaze u fazi čekanja daljnje odluke suda radi privremene obustave postupka.

Prijava broj 31. u spisu od 31 lista po kojoj se podnositelj prijave žali na postupak odnosno korupciju u Gradu Zagrebu koja se odnosi na zakupe poslovnih prostora odnosno na raspolaganje imovinom koja se nalazi u vlasništvu Grada Zagreba. Po prijavi nije donesena odluka Stručnog tima UDNG kako bi se mogao provesti kvalitetni postupak. Prijava je ostavljena za rješavanje u 2014 godini.

Prijava broj 32. u spisu od 66 lista po kojoj se podnositelj prijave žali na blokadu medija HINA i HRT u 2013 godini. UDNG je slučaj sa HINA okončao temeljem odgovora HINA-e i dogovora podnositelja prijave građanske inicijative „Referendumski ustanak“ a od HRT nije dobiveno očitovanje pa je UDNG svojom požurnicom tražila odgovor za oba slučaja za koje UDNG ima potvrde prijema sa potpisom na poštanskoj povratnici.

PRIJAVA BROJ 33

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : NIKO ŠOLJAK,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI NEZADOVOLJSTVA podnositeljia prijave iz Poreča u odnosu na povredu prava od strane Općinskog suda u Poreču.
 • Pružena pomoć u 2014 godini od ukupno 10 dokumenata i zapisa sa ukupno 17 tiskana lista.
 • Preventivno djelovanje do okončanja postupka od strane UDNG,
 • Predmet kao dio projekta UDNG završen temeljem Zapisnika Stručnog tima UDNG i ovlaštene pravne osobe UDNG u 2014 godini iz razloga dobivene izjave podnositelja prijave da ne želi dalje rasprave u sudskom postupku.
Verificirano 30.10.2014 godine.

PRIJAVA BROJ 34

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : BRANKA VISKOVIĆ,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI SPRIJEČAVANJA NEZAKONITOIH POSTUPAKA od strane Gradske plinare Grada Zagreba.
 • Pružena pomoć u 2014 godine mjerena od ukupno 8 dokumenata i zapisa sa ukupno 12 tiskana lista.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno dostave svih dokumenata koji UDNG služe za daljnji postupak radi okončanja postupka.
 • Predmet kao dio projekta UDNG nije završen po prijavi u zbog nedostataka svih dokumenata radi daljnjeg postupka u UDNG u odnosu na njegovo okončanje.

PRIJAVA BROJ 35

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : SILVIJA RADMAN,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI POMOĆI UDNG U POSTUPKU RJEŠAVANJA zahtjeva za privremenom alimentacijom u Centru za socijalnu skrb Sesvete.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 6 dokumenata i zapisa sa ukupno 12 tiskanih listova.
 • Preventivno djelovanje UDNG od 25.04.2014 godine do okončanja postupka od strane UDNG odnosno dogovora sa prijaviteljem oko okončanja postupka.
 • Predmet kao dio projekta UDNG završen po prijavi u potpunosti temeljem Zapisnika Stručnog tima UDNG i ovlaštene pravne osobe UDNG u 2014 godini iz razloga dobivene izjave podnositeljice prijave da ne želi dalje rasprave u sudskom postupku.
Verificirano 30.10.2014 godine.

PRIJAVA BROJ 1/35

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : SLAVICA VUČKO,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA POŠTENO SUĐENJE I ZASTUPANJE U SUDSKOM POSTUPKU u odnosu na svojeg poslodavca.
 • Pružena pomoć u 2014 godine mjerena od ukupno 31 dokumenata i zapisa sa ukupno 135 tiskana lista.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka spora na drugostupanjskom sudu strane UDNG predajom predmeta odvjetniku UDNG Milko Križanović iz Zagreba radi izvršenja pravnih postupaka.
 • Predmet kao dio projekta UDNG nije završen po prijavi od 08.09.2014 godine i čeka izvješće ovlaštenog odvjetnika.

PRIJAVA BROJ 2/36

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : MARICA BOLJEVAC,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRAVO NA RASPOLAGANJE SA UGOVORENIM DIONICAMA sa poduzećom Lonija d.o.o. Kutina.
 • Pružena pomoć u 2014 godine mjerena od ukupno 152 dokumenata i zapisa sa ukupno 152 tiskana lista.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG predajom predmeta odvjetniku UDNG BRANKO POSAVČIĆ iz Kutine radi izvršenja pravnih postupaka.
 • Predmet kao dio projekta UDNG nije završen po prijavi od 07.10.2014 godine i čeka Izvješće ovlaštenog odvjetnika.

PRIJAVA BROJ 3/37

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : ŽELJKO OSTRUŽNJAK,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OSTVARENJA PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA u odnosu na podnositelja prijave.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 50 dokumenata i zapisa sa ukupno 71 tiskanog lista.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka Ostvarenja prava iz mirovinskog osiguranja.
 • Dio projekta nije završen iz razloga nedobivene izjave podnositeljice prijave o dogovoru koji se odnosi na dalje postupke u odnosu na ostvarenje svojih prava. U tijeku dogovor oko rješavanja prijaviteljice u odnosu na ostvarenje svojih prava putem UDNG.

PRIJAVA BROJ 4/38

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : ŽELJKO OSTRUŽNJAK,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OSTVARENJA PRAVA NA POMOĆ HRVATSKOG BRANITELJA u odnosu na podnositelja prijave.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 16 dokumenata i zapisa sa ukupno 37 tiskanog lista.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositelja prijave u postupku. Novih dokaza UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG završen po prijavi u odnosu na dobivanje službenog dokumenta Ministarstva obrane da je podnositelj samovoljno napustio svoju postrojbu. Završetak dijela projekta se temelji na činjenicama u Zapisniku Stručnog tima UDNG sa ovlaštenom pravne osobe UDNG u 2014 godini.

PRIJAVA BROJ 5/39

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : ŽELJKO OSTRUŽNJAK,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OTKLONA DISKRIMINACIJE podnositeljice prijave na radnom mjestu u Gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 7 dokumenata i zapisa sa ukupno 7 tiskanog lista.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositelja prijave u postupku. Novih dokaza UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG završen temeljem Zapisnika Stručnog tima UDNG sa ovlaštenom pravnom osobom UDNG u 2014 godini po prijavi u odnosu na dobivanja podataka otklona diskriminacije. Podnositeljica prijave nije obaviještavala UDNG o načinu otklona diskriminacije izvan postupka UDNG.

PRIJAVA BROJ 6/40

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : SONJA KRNJAJIĆ,
 • Cilj ovog dijela projekta je PRUŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OTKLONA DISKRIMINACIJE podnositeljice prijave u Općinskom sudu u Hrvatskoj Kostajnici.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 12 dokumenata i zapisa sa ukupno 15 tiskanih listova.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositeljice prijave u postupku. Novih dokaza UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG završen temeljem Zapisnika Stručnog tima UDNG i ovlaštene pravne osobe UDNG u 2014 godini po prijavi u odnosu na dobivanja podataka otklona diskriminacije. Podnositeljica prijave nije obaviještavala UDNG o načinu otklona diskriminacije izvan postupka UDNG.

PRIJAVA BROJ 7/41

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : SNEŽANA ČAVSTVEN,
 • Cilj ovog dijela projekta je PROŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OTKLONA DISKRIMINACIJE podnositelja prijave u odnosu na objavu lažnih podataka u medijima od strane Predsjednika mjesnog odbora Remete.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 15 dokumenata i zapisa sa ukupno 33 tiskanih listova.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositelja prijave u postupku. Novih dokaza UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG završen temeljem Zapisnika Stručnog tima UDNG i ovlaštene pravne osobe UDNG u 2014 godini po prijavi u odnosu na dobivanja podataka otklona diskriminacije. Podnositelj prijave nije obavijestio UDNG o novim dokazima u odnosu na prijavljenu diskriminaciju izvan postupka UDNG.

PRIJAVA BROJ 8/42/14

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : SONJA NIKOLIĆ,
 • Cilj ovog dijela projekta je PRUŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OTKLONA DISKRIMINACIJE podnositelja prijave u odnosu na objektivna suđenja i odugovlačenje postupaka na sudovima.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 5 dokumenata i zapisa sa ukupno 21 tiskanih listova.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositeljice prijave u postupku. Nove dokaze UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG nijezavršen i u dogovoru sa podnositeljicom prijave se prenosi na rješavanje u 2015 godinu.

PRIJAVA BROJ 9/43/14

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : DARIO JAMBREK,
 • Cilj ovog dijela projekta je PRUŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OTKLONA DISKRIMINACIJE podnositelja prijave u odnosu na rad odvjetnika iz Zadra po pitanju njegovih ovlaštenja i kodeksa ponašanja.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 7 dokumenata i zapisa sa ukupno 33 tiskanih listova.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositelja prijave u postupku. Nove dokaze UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG nijezavršen i u dogovoru sa podnositeljem prijave se prenosi na rješavanje u 2015 godinu.

PRIJAVA BROJ 10/44/14

 • Ime i prezime tražitelja stručne (pravne) pomoći : STIPE JURETA,
 • Cilj ovog dijela projekta je PRUŽANJE STRUČNE – PRAVNE POMOĆI RADI OTKLONA DISKRIMINACIJE podnositelja prijave u odnosu na nemogućnost otkupa stana i izvršenu ekspropijaciju.
 • Pružena pomoć do 2014 godine mjerena od ukupno 35 dokumenata i zapisa sa ukupno 61 tiskanih listova.
 • Preventivno djelovanje UDNG do okončanja postupka od strane UDNG odnosno završetka postupka po prijavi i obavijesti UDNG o novim dokazima podnositelja prijave u postupku. Nove dokaze UDNG nije dobila.
 • Predmet kao dio projekta UDNG nijezavršen i u dogovoru sa podnositeljem prijave se prenosi na rješavanje u 2015 godinu.