Broj pregleda: 1746
 
   
 


UDRUGA VERONIKA VERE

MARTIĆEVA 67, ZAGREB, MB: 2741431, OIB: 83204641185, ziro račun: 2484008-1105737508, predsjednica Nada Landeka, telefon 091 1121 544

Ovaj partner je sa UDNG zaključio Sporazum po kojem su regulirani međusobni odnosi a uvid u ovjereni primjerak sporazuma građani mogu izvršiti u UDNG uz prethodni kontakt sa Predsjednikom ili Tajnicom UDNG.
Posebnom odlukom Upravnog odbora UDNG je imenovana udruga postala jedan od glavnih partnera sa UDNG.
Udruga je sa svojim ciljevima i djelatnostima najbliža potrebama u postizanju ciljeva UDNG oko edukacije u kvaliteti naših stručnjaka koji uz svoju stručnu spremu dobivaju i potvrdu o svojoj kvaliteti te kvalitetnoj stručnoj pomoći.
U nastavku ovog linka UDNG iznosi sve aktivnosti koje zajednički stvara temeljem zaključenog sporazuma od osobitog značaja za partnerstvo sa Hrvatskim društvom sudskih vještaka.

1. PRVA AKTIVNOST
Odnosi se na poslove propisane sa zaključenim sporazumom te pomoći u spajanju kvalitete i struke sukladno odlukama sa sedme sjednice Upravnog odbora UDNG po točki 4 dnevnog reda. Potpisani sporazum i Zapisnik sa sastanka sedme sjednice Upravnog odbora UDNG dostavljamo na uvid građanima u UDNG.

/object >